Chương trình truyền hình Mỹ

Bác Sĩ Thiên Tài (2019) – The Good Doctor

Chương trình truyền hình y học

Bác Sĩ Xứ Lạ (2014) – Doctor Stranger

Chương trình truyền hình y học

Những Bác Sĩ Tài Hoa (2021) – Hospital Playlist