12 Kỵ Binh Quả Cảm (2018) – 12 Strong

Sau sự kiện 11/9, 12 binh sĩ Hoa Kỳ lên lưng ngựa ở Afghanistan để giúp lãnh chúa của nơi này đánh bại kẻ thù chung. Lấy cảm hứng từ chính sự kiện có thật.