A Thousand And One (2023)

Sau khi Inez không hối lỗi và trung thành mãnh liệt bắt cóc con trai Terry của mình khỏi hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng, hai mẹ con bắt đầu tìm lại cảm giác về quê hương, danh tính và sự ổn định của họ ở một Thành phố New York đang thay đổi nhanh chóng.