Arthur the King (2024)

Mối liên kết giữa Michael và Arthur là trung tâm của câu chuyện. Nó làm nổi bật sức mạnh của tình bạn và những kết nối bất ngờ mà chúng ta có thể tạo ra.