Ben-Hur (2016)

Nhiều năm sau khi bị một sĩ quan La Mã, cũng chính là người anh em nuôi của mình, đẩy vào đời nô lệ một cách bất công, vị hoàng thân xứ Judea trở về báo thù.