Bến Thượng Hải (1980) – The Bund (Shang Hai tan)

Hứa Văn Cường không chỉ là một tay xã hội đen. Anh còn có lòng yêu nước và luôn nung nấu ý định chống lại quân phiệt Nhật Bản. Khi Phùng Kính Nghiêu cấu kết với quân Nhật để bán đứng đất nước, Hứa Văn Cường đã quyết định phản bội ông ta.