Cách Trở Thành Bạo Chúa (2021) – How To Become A Tyrant

Cai trị bằng bạo lực cần 1 nhà độc tài tham vọng biết giành quyền lực tuyệt đối, giống cách mà các bạo chúa của lịch sử đã chứng minh trong loạt phim tài liệu mỉa mai này.

 178