Câu Chuyện Đồ Chơi 3 (2010) – Toy Story 3

Đồ chơi bị chuyển nhầm đến một trung tâm chăm sóc ban ngày thay vì tầng áp mái ngay trước khi Andy rời trường đại học, và Woody phải thuyết phục những món đồ chơi khác rằng chúng không bị bỏ rơi và trở về nhà.