Cộng Đồng Trong Tuyết (2023) – Society of the Snow (La sociedad de la nieve)

Để tồn tại, họ buộc phải hợp tác, chia sẻ thức ăn và hỗ trợ lẫn nhau. Nando Parrado, với lòng dũng cảm và quyết tâm, dẫn dắt nhóm người tìm kiếm đường thoát.