Cowboy Bebop (2021)

Faye và Jet theo dấu Spike đến câu lạc bộ của Ana, nhưng rồi nhận ra Vicious đã bắt cóc con gái Jet để buộc anh đổi mạng con gái bằng mạng của Spike.