Cuộc Đời Gandhi (1982) – Gandhi

Cuộc đời của một luật sư trở thành nhà lãnh đạo nổi tiếng của cuộc nổi dậy của người Ấn Độ chống lại sự cai trị của người Anh thông qua triết lý phản kháng bất bạo động của ông.