Để Mai Tính 2 (2014) – Để Hội Tính – Let Hoi Decide

Sau khi phải lòng 1 họa sĩ tài năng, chàng Tổng giám đốc lập dị bị mất hết tài sản và phải làm đủ trò tinh quái để gây dựng lại.