Đôi Mắt Của Tammy Faye (2021) – The Eyes Of Tammy Faye

Một cái nhìn thân mật về sự thăng trầm và cứu chuộc phi thường của nhà truyền tin Tammy Faye Bakker.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT