Halloween Ends (2022)

Và Halloween chấm dứt diễn ra bốn năm sau sự kiện Halloween Kills khi Laurie đang sống với cháu gái Allyson của mình.