Hành Trình Tự Do (2022) – Emancipation

Một nô lệ bỏ trốn vượt qua đầm lầy ở Louisiana trên một hành trình quanh co để thoát khỏi những người chủ đồn điền suýt giết chết anh ta.