Hiệp Sĩ Mặt Nạ Đại Chiến: Đấu Trường Sinh Tử (2022) – Kamen Rider Geats × Revice: Movie Battle Royale

Geats và các Kamen Rider khác tham gia Desire Grand Prix. Họ chiến đấu để giành lấy ước mơ của mình. Revice và các Kamen Rider khác cũng tham gia chiến đấu.