Hiệu ứng Mandela (2019) – The Mandela Effect

Một người cha đau khổ khám phá ra rằng thực tại có thể là một mô phỏng khi anh tìm cách giải mã những ký ức mâu thuẫn và đối mặt với bản chất của sự tồn tại trong “Hiệu ứng Mandela.”