Hố Sâu Đói Khát (2019) – El hoyo (The Platform)

Phiến bê tông chứa thức ăn đi xuống từng tầng 1 trong nhà tù. Tù nhân tầng trên sẽ được ăn no, những tù nhân bên dưới sẽ chết đói trong tuyệt vọng. Và rồi cuộc nổi loạn sắp xảy ra.