K-PAX (2001)

PROT là một bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần, người tự nhận mình đến từ một hành tinh xa xôi tên là K-PAX. Bác sĩ tâm lý của anh ấy cố gắng giúp anh ấy, chỉ để bắt đầu nghi ngờ những lời giải thích của chính anh ấy.