Khanh Khanh Nhật Thường (Tân Xuyên Nhật Thường) (2022) – New Life Begins (Qing Chuan Daily Life / Qing Chuan Ri Chang / 卿卿日常)

Tân Xuyên Chủ có tổng cộng 11 người con, trong đó người thứ 8 mất sớm, người đầu tiên lại là con của thứ phi nên không có được vị trí Đích trưởng tử, được ban cho chức quan trấn biên ải phía Bắc, phần lớn thời gian sống ở Mặc Xuyên.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT