Mãnh Long Quá Giang (1972) – The Way of the Dragon

Đường Long vào một tiệm ăn và không biết phải gọi món gì, anh chỉ đại và lần lượt được đưa ra những món súp khó ăn nhất.