Phần Hai: Kẻ Khắc Vết Sẹo (2024) – Rebel Moon – Part Two: The Scargiver

Các nhân vật chính, bao gồm những người lính chiến đấu, nhà lãnh đạo cách mạng và những nhân vật anh hùng, đối mặt với nguy cơ từ quân đội độc tài và tình thế chính trị phức tạp.