Phương Thế Ngọc Mình Đồng Da Sắt (2021) – Unbending Mr.Fang

Phương Thế Ngọc luyện võ vừa mới trở về thành Triệu Khánh liền dây dưa phải một vụ án tham ô. Ngạc Nhĩ Đa phụng mệnh dẫn người đi giết người diệt khẩu và tiêu hủy chứng cứ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT