Quái Hiệp Nhất Chi Mai (2010) – The Vigilantes in Masks (怪侠一枝梅)

Phim lấy bối cảnh triều Minh, xoay quanh nhóm tứ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác dưới danh nghĩa “Nhất Chi Mai”.