Steven Universe (2013)

Các chủ đề chính được khai thác trong Steven Universe bao gồm tình yêu, gia đình và tầm quan trọng của các mối quan hệ lành mạnh giữa các cá nhân.