Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc (2018) – The Monkey King 3

Hầu Vương và những người đồng hành bị bắt ở Nữ Nhi Quốc. Dân chúng ở đó tin rằng khi các vị lữ khách này xuất hiện cũng là lúc thế giới của họ bị tàn phá.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT