Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 (2017)- Journey to the West: The Demons Strike Back (Journey to the West: Demon Chapter)

Sau khi Đường Tăng thu phục được Tôn Ngộ Không, cùng hai đồ đệ khác là Trư Bát Giới và Sa Tăng, nhóm thầy trò lên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh.