Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã (2020) – The Call Of The Wild

Một con chó kéo xe vật lộn để sinh tồn trong vùng hoang dã của Yukon.