Transformers 4: Kỷ nguyên hủy diệt (2014) – Transformers: Age of Extinction

Trong kỷ nguyên sợ hãi mới, con người là loài gặp nguy hiểm. Đến lúc những anh hùng kim loại chấm dứt cuộc chiến robot.