Vesper (2022)

Để có thực phẩm, mọi người dựa vào hạt giống được buôn bán bởi các thành quách. Tuy nhiên, chúng được mã hóa để chỉ sản xuất một vụ thu hoạch.