Định Hải Phù Sinh Lục (2021) – Epic of Divinity Light

Trong bốn năm Jin Taiyuan, nhà trừ tà duy nhất trên thế giới, Chen Xing, đến Tương Dương để tìm kiếm người bảo vệ định mệnh của mình.