Phố Fear Phần 3: 1666 (2021) – Fear Street Part Three: 1666

Trở lại năm 1666, Deena biết được 1 sự thật về Sarah Fier. Ở năm 1994, hội bạn phải chiến đấu để cố sống sót – và bảo vệ tương lai của Shadyside.