Diệp Vấn (2008) – Ip Man (Grandmaster Yip Man / 葉問 )

Anh được đồng nghiệp tôn trọng vì sự nhún nhường mà anh đã thể hiện trong các cuộc tỷ võ giao lưu kín.